XXX Chats

Free adult foreign webcams

Datingside for psykisk syge

Det bør bli lavere terskel for å få tilgang til somatisk tilsyn, og leger i somatiske avdelinger har behov for økt psykiatrisk kunnskap.

Det må legges en plan for oppfølging av den somatiske helsetilstanden hos hver enkelt pasient, og man må ta hensyn til at noen ikke har den energi og evne til egenomsorg som mange uten psykisk lidelse har.

Det er god dokumentasjon for at forebygging av livsstilssykdommer har effekt hos pasienter med psykiske lidelser.

Én mulig forklaring på underbehandlingen kan være forhold ved den psykiske lidelsen eller ruslidelsen, for eksempel en livsstil som gjør det utfordrende å gi god medisinsk behandling.

Bivirkninger av medikamenter knyttet til interaksjonen med psykofarmaka eller rusmisbruk kan være en annen mulig årsak.

Overdødeligheten er til stede i alle psykiatriske diagnosegrupper.

Den er høy innenfor alle somatiske sykdomsgrupper, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og infeksjoner, og er høyest hos dem med rusmiddelavhengighet og lavest hos dem med affektive lidelser (2).Personer med psykiske lidelser kan da potensielt oppnå samme reduksjon i dødelighet av hjerte- og karsykdommer som i resten av befolkningen (16).Nasjonale faglige retningslinjer gir anbefalinger om somatisk utredning og tiltak mot risikofaktorer.Studien viste videre at 77 % av overdødeligheten var knyttet til medisinske tilstander, hvorav hjerte- og karsykdommer sto for 30 % og kreft for 14 %, mens selvmord bare var knyttet til 14 % av overdødeligheten (4).En dansk studie viste at over tre firedeler av psykisk syke mennesker har en eller flere somatiske sykdommer og at en seksdel har fire eller flere fysiske plager som trenger behandling (5).Personalet skal avsette tid til en forebyggingssamtale og eventuelt henvise til veiledning og røykeavvenning og sørge for at fastlegen blir informert (15).Det er behov for bedre kompetanse innen somatisk diagnostikk og behandling i psykisk helsevern også i Norge, og det trengs et styrket samarbeid med resten av spesialisthelsetjenesten og fastlegene.Den samme studien viste at mange av sykdommene var livsstilsrelaterte og at det var betydelig flere dagligrøykere og mennesker med et høyt alkoholkonsum enn i den generelle befolkningen (5).Mennesker med psykiske lidelser har større risiko for røykerelatert sykdom (6).Studier fra våre nordiske naboland Sverige, Finland og Danmark viser at menn og kvinner som har vært sykehusinnlagt med en psykiatrisk diagnose har henholdsvis 20 og 15 års kortere levealder enn resten av befolkningen (1).Til tross for store endringer i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser er dette gapet ikke blitt vesentlig mindre de siste 20 årene (1).

Comments Datingside for psykisk syge